Hem


Forskning om samspelet mellan sjöfåglar och bottenfauna i en föränderlig Östersjömiljö

 

I detta forskningsprojekt studeras samspelet mellan sjöfåglar och bottenfauna i grunda havsområden och på utsjöbankar längs den svenska ostkusten samt i södra Finland. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att koppla samman högkvalitativa data om bottenstruktur, bottenfauna och sjöfågelbestånd samt att identifiera de viktigaste faktorerna som påverkar fågelbeståndens födotillgång och reproduktion. Särskilt analyseras de naturliga faktorer och mänskliga aktiviteter som påverkar blåmusslors kvalitet som föda för musselätande änder, bl.a. alfågel och ejder. Dessutom analyseras vad som gör vissa havsmiljöer särskilt viktiga för övervintrande och flyttande sjöfåglar.

De utvalda studieområdena i Östersjön är globalt viktiga övervintrings- och vårrastplatser för flera arter sjöfåglar. En mycket stor andel av Europas alfågelbestånd finns vintertid inom områdena. Områdena är också viktiga för häckande ejder.

 De flesta musselätande dykänder i Östersjön har minskat markant i antal under senare år. Några arter har rödlistats. Minskningen är särskilt tydlig för alfågel, ejder och svärta. Dessa arter är beroende av god tillgång på musslor av hög kvalitet och av annan bottenfauna i kustnära områden eller på utsjöbankar. Arterna används därför som modellstudiearter för analyser av generella interaktioner mellan bottenfauna och sjöfåglar.

Forskningsprojektet leds av professor Kjell Larsson vid Högskolan på Gotland. Projektet finansieras huvudsakligen av Nord Stream AG via avtal med Högskolan på Gotland. Forskningsprojektet har enbart vetenskapliga syften och verkar oberoende av Nord Streams gasledningsprojekt.

 

Se även  Research on Sea Ducks in the Baltic Sea