Du är härFakta om Alfågeln

Fakta om Alfågeln


Fakta om Alfågeln

Alfågeln häckar i norra Skandinavien, norra Ryssland och i norra Canada och Alaska främst i fjäll- och skogssjöar. Huvudelen av det Europeiska beståndet övervintrar i Östersjön, främst runt Gotland, på utsjöbankar som bl.a. Hoburgs bank, syd om Bornholm samt i Rigabukten.
se karta. Röd färg markerar högst tätheter av övervintrande fågel.

Februari 2001
Karta från Durinck et al 1994. För full referens se publikationer.

Årliga räkningar av vår- och höststräckande alfågel i Finska viken visar att alfågelbeståndet har minskat drastiskt under de senaste 15 åren. Även andra inventeringar runt Sveriges och Tysklands kuster indikerar samma negativa trend. Orsakerna till beståndets nedgång är inte helt klarlagd. Oljeutläpp från fartyg är säkerligen en viktig negativ faktor. Andra möjliga faktorer kan vara relaterade till födotillgången i Östersjön. Alfågeln har även en negativ utveckling i Nordamerika.

Figuren visar antal höst- (syksy) och vår- (kevät) flyttande alfåglar vid några utvalda platser i Finska viken sedan början på 1980-talet. Väderförhållandena kan påverka möjligheten att räkna fåglarna. Skillnader mellan enstaka närliggande år behöver därför inte nödvändigtvis avspegla en skillnad i total populationstorlek. Figuren visar dock tydligt att antalet flyttande alfåglar under senare år är betydligt lägre än under 1980- och 1990-talen. Figur från Kauppinen, J. 2008. För full referens se publikationer.

Med hjälp av linjeinventeringar från fartyg eller flyg kan man få detaljerad information om var det finns flest övervintrande alfåglar under olika delar av vintern. Det går också att relatera tätheter av övervintrande fågel med djup, bottenstruktur eller tillgång på t.ex. blåmussla. Nedan visas ett exempel från Hoburgs bank där rödare nyanser visar var flest alfåglar upphöll sig vid en inventeringsperiod i februari 2001. Vertikala strukturer visar djup.

Bild från Skov, H., Durinck, J. Larsson, K. & Nilsson, L. Spatio-temporal variability of wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis on Hoburgs Bank in Central Baltic Sea. Unpubl ms