Du är härProjektbeskrivning

Projektbeskrivning


Forskningsprojektets syfte

I detta grundforskningsprojekt studeras samspelet mellan bottenfauna och sjöfåglar i grunda havsområden och på utsjöbankar längs den svenska ostkusten och Gotland samt i södra Finland. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att koppla samman högkvalitativa data om bottenstruktur, bottenfauna och sjöfågelbestånd samt att identifiera de viktigaste faktorerna som påverkar fågelbeståndens födotillgång och reproduktion. Särskilt analyseras de naturliga faktorer och mänskliga aktiviteter som påverkar blåmusslors kvalitet som föda för musselätande änder, bl.a. alfågel och ejder. Dessutom analyseras vad som gör vissa havsmiljöer särskilt viktiga för övervintrande och flyttande sjöfåglar.

De utvalda studieområdena i Östersjön är globalt viktiga övervintrings- och vårrastplatser för flera arter sjöfåglar. En mycket stor andel av Europas alfågelbestånd finns vintertid inom områdena. Områdena är också viktiga för häckande ejder. De flesta musselätande dykänder i Östersjön har minskat markant i antal under senare år. Några arter har rödlistats. Minskningen är särskilt tydlig för alfågel, ejder och svärta. Dessa arter är beroende av god tillgång på musslor av hög kvalitet och av annan bottenfauna i kustnära områden eller på utsjöbankar. Arterna används därför som modellstudiearter för analyser av generella interaktioner mellan bottenfauna och sjöfåglar.

Publicering av resultat

De vetenskapliga resultaten från projektet kommer att publiceras i form av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Resultaten från projektet kommer att göras tillgängliga för naturvårdsmyndigheter och andra som har ett intresse för skydd av marin biologisk mångfald och för planering av havsområden. Resultaten ska också presenteras på sätt som ökar allmänhetens kunskap och medvetenhet om sjöfåglars ekologi och behov av skydd i Östersjön.

Aktiviteter

Projektet kommer att genomföra ny forskning samt koppla samman tidigare forskning om bottenstruktur, bottenfauna och sjöfågelpopulationer i Östersjön. I projektet kommer därför ett flertal olika metoder att användas, bl.a.:

* Inventeringar av bottenfauna, främst musslor, i utvalda studieområden

* Analyser av blåmusslors kvalitet som föda för dykänder i olika delar av Östersjön

* Högupplösta vinterinventeringar av havslevande dykänder till havs.
Linjeinventering av Hoburgs bank har genomförts i mars 2009,  2010 och 2011 från Stockholms marina forskningscentrums fartyg Fyrbyggaren och trålare. Flyginventering av Hoburgs bank, Södra och Norra Midsjöbanken har även genomförts inom ramen för SOWBAS-projektet.

* Studier och modellering av sjöfåglars, främst havslevande dykänders, reproduktionsframgång, dödlighet, framtida populationsutveckling.

* Studier av miljögiftsbelastning hos musselätande dykänder

Samordning med andra forskningsprojekt

Projektet samordnar sina aktiviteter med andra forskningsprojekt så att mervärden och samordningsvinster uppnås. Andra pågående forskningsprojekt inom ämnesområdet med vilka samordningsvinster kan erhållas är bland annat Naturvårdsverkets utsjöbanksinventering och inventeringar av sjöfåglar inom SOWBAS projektet.